AS LOGISTICS - Logistička komponenta AS HOLDING grupacije !

SKLADIŠTENJE

Praćenja rokova trajanja, specifičnih uslova ambijentalnog te režimskog skladištenja, rokova dolaska i odlaska robe te inicijalni podaci vezani na tok robe sastavni su dio procesa skladištenja. Pripremanje robe za otpremu i dostavljanje se radi po nalozima naših klijenata.

Sljedivost artikala je moguće pratiti po roku trajnja, lot-u, šarži. Sve to omogućava upratljivost od inicijalnog ulaza robe u skladište, kompletne njene manipulacije do tačne lokacije otpreme i izlaza prema krajnjem korisniku.

Savremene metode upravljanja lancem snabdijevanja

AS Logistics sa svojim širokim sprektrom usluga skladištenja omogućava kombinovanje prednosti integrisanog i modernog protoka robe. U svakoj fazi logističkih potreba možemo ponuditi optimalnu uslugu, skladištenja, manipulacije proizvodom, te slanja definisanom primaocu. Kompletan proces skladištenja i distribucije je digitalno povezan aktuelnim WMS (Warehouse Menagment Sistem) softverom GOLD STOCK.

Putem posebno prilagođenih internih procesa i pratećih software alata AS Logistics omogućava uslugu skladištenja robe u svim njenim fazama realizacije (kvalitativni i kvantitativni prijem, odlaganje na skladišne lokacije, pripremu za komisioniranje, komisioniranje i odlaganje na zonu otpreme).

U svim fazama protoka roba omogućavamo adekvatne uslove skladištenja (temperaturni režim, posebne higijenske kontrole i osiguranje robe), a koristeći prednosti savremenih uslova poslovanja unutar našeg logističko-distributivnog centra. Tokom cijelog procesa koristimo savremene metode upravljanja lancem snabdijevanja koji su integrisani u software alate oslonjene na „cloud“ tehnologiju.

Zbog raznolikosti i složenosti potreba ponuda se detaljno osmišljava i prilagođava za sve naše klijente, što podrazumjeva individualno prilagođavanje klijentima.